ČeskyEnglishРусский

Ілона Подолян

Лінгвістичні дослідження

Дисертація

У 2014 році я захистила дисертацію в галузі української філології на тему «Національна специфіка мовної картини світу та комунікативної поведінки українців у міжкультурному зіставленні» на Кафедрі славістики Університету ім. Палацького в Оломоуці (Чеська республіка).

У 2001 році я захистила дисертацію на тему «Етноспецифічна семантика українських, англійських і німецьких фітонімів (порівняльний етнопсихолінгвістичний аналіз)» у Київському національному лінгвістичному університеті (Україна), внаслідок чого мені був приділений ступінь кандидата філологічних наук.

Сучасне дослідження

Зараз я працюю як незалежний дослідник у галузі зіставного українського та чеського мовознавства. Головним чином я займаюся вивченням комунікативних стереотипів української та чеської мов, зокрема мовленнєвих формул звертання та привітання.

Публікації

Мені належить 17 наукових статей українською, англійською і чеською мовами, які були видані в Україні, Швеції, Німеччині та Чеській республіці в 1995–2012 роках. Протягом своєї науково-педагогічної діяльності я опубліковала два методичні посібники та один підручник з англійської лінгвістики для студентів вузів.

 1. Семантичнi асоцiацiї фiтонiмiв в українськiй, росiйськiй та англiйськiй мовах (контрастивний психолiнгвiстичний аналiз) // Доповiдi та повiдомлення Мiжнародної наукової конференцiї «Проблеми зiставної семантики». – К.: Київський держ. лінгв. ун-т. – 1997. – С. 197 – 199.
 2. Методична розробка для викладачів та студентів мовного вузу або факультету з теми «Мистецтво США» / Укл. викл. Подолян І.Е. – К.: КДЛУ, 1998. – 29 с.
 3. Дослiдження мовної картини свiту на матерiалi вербальних асоцiацiй (у вiльному асоцiативному експериментi з українськими, англiйськими та нiмецькими фiтонiмами) // Зб. ст. за доповiдями Мiжнародної наукової конференцiї «Проблеми зiставної семантики». – К.: КДЛУ. – 1999. – С. 357 – 361.
 4. Вивчення фразеологiчних зв'язкiв слiв за їх вiльними асоцiацiями (на матерiалi фiтонiмiв англiйської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. ст. – К.: КДЛУ. – 1999. – №2. – С. 165 – 168.
 5. Сучасна символiка рослин в українськiй, нiмецькiй i американськiй культурах (на матерiалах зiставного асоцiативного експерименту) // Вiсник Київського лiнгвiстичного унiверситету. – 1999. – Т.2, № 2. – C. 185 – 202. – (Філологія)
 6. Відображення українських, німецьких і американських звичаїв і обрядів у вербальних асоціаціях фітонімів // Мовознавство. – К. – 1999. – № 6. – С. 60 – 67.
 7. Зумовленість ідіоетнічних уявлень про рослини особливостями їх родо-видових найменувань (на матеріалі українських, англійських і німецьких фітонімів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. ст. – К.: КДЛУ. – 2000. – №3. – С. 212 – 216.
 8. Національна специфіка семантики фітонімів в українській, англійській та німецькій мовах (контраcтивний етнопсихолінгвістичний аналіз): Автореф. дис. канд. фiлол. наук: 10.02.17 / Київ. держ. лінгв. ун-т – К., 2000. – 19 с.
 9. Фонові значення українських, англійських і німецьких фітонімів у вербальних асоціаціях // Науковий збірник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. Серія «Філологія». Випуск 2. – Київ: КДЛУ. – 2000. – С. 31 – 37.
 10. Поетична символіка українських, англійських і німецьких назв рослин // Проблеми зіставної семантики. Випуск 5 / Відп. ред. Кочерган М.П. – К.: КДЛУ. – 2001. – С. 130 – 134.
 11. Ідея лінгвальної відносності в сучасному науковому контексті // Вiсник Київського лiнгвiстичного унiверситету. – 2001. – Т.4, № 2. – C. 85 – 89. – (Філологія)
 12. Ідіоетнічні особливості асоціативної поведінки українці, американців і німців // Мова і культура. – Випуск 4. Том ІІІ. Частина друга. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. – S. 59 – 64
 13. Звукосимволічна та морфемна вмотивованість вільних асоціацій // Проблеми зіставної семантики. Збірник наукових статей. Випуск 6 / Відп. ред. Кочерган М.П. – К.: КНЛУ. – 2003. – С. 103 – 108.
 14. Етнографія спілкування: з досвіду шведських мовознавців // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» Рівненського інститута слов’янознавства. Випуск 3. – Рівне: РІСКУ, 2003. – С. 57 – 61
 15. Стереотипи комунікативної поведінки молоді Києва: етнолінгвістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – Випуск 11. Книга 2. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – S. 89 – 94
 16. Інтерпретація художнього тексту. Навчальний посібник із стилістики англійської мови для студентів ІV курсу / Уклад. Воробйова О.П., Іноземцеві І.О., Подолян І.Е. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. – 80 с.
 17. Як спілкуються українці? (За матеріалами спостережень над молоддю Києва) // Журнал міжнародної комунікації / Ред. Йенс Аллвуд. – Гетеборзький університет, №9, 2005.

  How do Ukrainians communicate? (Observations Based upon Youth Population of Kyiv) // Journal of Intercultural Communication. Issue 9 / Ed. Prof. Jens Allwood. Gothenburg University, 2005.
 18. Етнолінгвістика: курс лекцій і семінарів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. – 100 с.
 19. Чехи і українці: спільні тa відмінні риси мовного етикету // Навчання іноземним мовам – інтеграція і тестування, Подєбради 23. - 24. 6. 2009: Кафедра мовної та професійної підготовки Карлового університету, ISBN: 978-80-87238-02-8 (на компакт-диску)

  Češi a Ukrajinci: podoby a rozdíly jazykové etikety // Vyuka cizich jazyku - integrace a testovani, Poděbrady 23. - 24. 6. 2009, Ustav jazykove a odborne pripravy Univerzity Karlovy, ISBN: 978-80-87238-02-8
 20. Подолян Ілона, Нивлтова Дана. Чеські та українські стереотипи комунікації: зіставне етнолінгвістичне дослідження // Журнал славістики. – Берлін: Akademie Verlag GmbH

  Podolyan Ilona, Nývltová Dana. Czech and Ukrainian Communication Patterns: a Contrastive Ethno-Linguistic Research // Zeitschrift für Slawistik. – Berlin: Akademie Verlag GmbH

далі про мене…