EnglishРусскийУкраїнська

Ilona Podolyan

Lingvistický výzkum

Disertace

V roce 2014 jsem obhájila rigorózní práci v oboru Ukrajinské filologie na téma „Národní specifika jazykového obrazu světa a komunikačního chování Ukrajinců v mezikulturním porovnání” na Katedře slavistiky Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 2001 jsem obhájila disertaci na téma „Etnospecifická sémantika ukrajinských, anglických a německých fitonymů (srovnávací etnopsycholingvistická analýza)” na Kyjevské národní lingvistické Univerzitě (Ukrajina), v důsledku čehož mi byl udělen titul kandidáta filologických věd (CSc.)

Aktuální výzkum

Nyní pracuji jako nezávislý badatel v oboru srovnávací lingvistiky na základě ukrajinského a českého jazyka. Hlavní pozornost věnuji komunikativním vzorům češtiny a ukrajinštiny, zejména vzorům oslovení a pozdravů.

Publikace

Jsem autorkou 17 vědeckých článků v ukrajinském, anglickém a českém jazyce, vydaných na Ukrajině, ve Švédsku, Německu a České republice v letech 1995 – 2012. V rámci své akademické činnosti jsem vydala také dvoje skripta a jednu učebnici v angličtině pro studenty lingvistiky.

 1. Sémantické asociace fitonym v českém, ruském a anglickém jazyce (srovnávací psycholingvistická analýza) // Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Problémy srovnávací sémantiky”. – Kyjev: Kyjevská statní lingvistická univerzita, 1997. – s. 197 – 199.

  Семантичнi асоцiацiї фiтонiмiв в українськiй, росiйськiй та англiйськiй мовах (контрастивний психолiнгвiстичний аналiз) // Доповiдi та повiдомлення Мiжнародної наукової конференцiї "Проблеми зiставної семантики". – К.: Київський держ. лінгв. ун-т. – 1997. – С. 197 – 199.
 2. Skripta pro vyučující a studenty jazykové vysoké školy nebo fakulty na téma „Umění Spojených států” / Autor lektor Podolyan I.E. – Kyjev: Kyjevská statní lingvistická univerzita, 1998. – 29 s.

  Методична розробка для викладачів та студентів мовного вузу або факультету з теми “Мистецтво США” / Укл. викл. Подолян І.Е. – К.: КДЛУ, 1998. – 29 с.
 3. Výzkum jazykového obrazu světa na základě verbálních asociací (ve svobodném asociativním experimentu s ukrajinskými, anglickými a německými fitonymy) // Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Problémy srovnávací sémantiky”. – Kyjev: Kyjevská statní lingvistická univerzita, 1999. – s. 357 – 361.

  Дослiдження мовної картини свiту на матерiалi вербальних асоцiацiй (у вiльному асоцiативному експериментi з українськими, англiйськими та нiмецькими фiтонiмами) // Зб. ст. за доповiдями Мiжнародної наукової конференцiї "Проблеми зiставної семантики". – К.: КДЛУ. – 1999. – С. 357 – 361.
 4. Sledování frazeologických spojení pomocí svobodných asociací (na základě fitonym anglického jazyka) // Problémy sémantiky slova, věty a textu: Sborník vědeckých článků. – Kyjev: Kyjevská statní lingvistická univerzita, 1999. – #2. – S. 165 – 168.

  Вивчення фразеологiчних зв'язкiв слiв за їх вiльними асоцiацiями (на матерiалi фiтонiмiв англiйської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. ст. – К.: КДЛУ. – 1999. – №2. – С. 165 – 168.
 5. Současná symbolika rostlin v ukrajinské, německé a americké kultuře (na základě srovnávacího asociativního experimentu) // Věstník Kyjevské lingvistické univerzity, svazek 2, #2, 1999. – s. 185 – 202. – (filologie)

  Сучасна символiка рослин в українськiй, нiмецькiй i американськiй культурах (на матерiалах зiставного асоцiативного експерименту) // Вiсник Київського лiнгвiстичного унiверситету. – 1999. – Т.2, № 2. – C. 185 – 202. – (Філологія)
 6. Odraz ukrajinských, německých a amerických zvyků a obřadů ve verbálních asociacích fitonym // Jazykověda. – Кyjev, 6, 1999. – s. 60 – 67.

  Відображення українських, німецьких і американських звичаїв і обрядів у вербальних асоціаціях фітонімів // Мовознавство. – К. – 1999. – № 6. – С. 60 – 67.
 7. Podmíněnost etnospecifických obrazů rostlin jejích rodovými a druhovými názvy (na základě ukrajinských, anglických a německých fitonym) // Problémy sémantiky slova, věty a textu: Sborník vědeckých článků. – Kyjev: Kyjevská statní lingvistická univerzita, 3, 2000. – s. 212 – 216.

  Зумовленість ідіоетнічних уявлень про рослини особливостями їх родо-видових найменувань (на матеріалі українських, англійських і німецьких фітонімів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. ст. – К.: КДЛУ. – 2000. – №3. – С. 212 – 216.
 8. Etnospecifická sémantika ukrajinských, anglických a německých fitonym (srovnávací etnopsycholingvistická analýza): Autoreferát disertace kandidáta filologických věd: 10.02.17 / Kyjevská statní lingvistická univerzita. Кyjev, 2000.

  Національна специфіка семантики фітонімів в українській, англійській та німецькій мовах (контраcтивний етнопсихолінгвістичний аналіз): Автореф. дис. канд. фiлол. наук: 10.02.17 / Київ. держ. лінгв. ун-т – К., 2000. – 19 с.
 9. Etnospecifické významy ukrajinských, anglických a německých fitonym ve verbálních asociacích // Vědecký sborník katedry UNESCO KDLU. Řada “Filologie”. Sešit 2. – Kyjev: Kyjevská statní lingvistická univerzita, 2000. – s. 31 – 37.

  Фонові значення українських, англійських і німецьких фітонімів у вербальних асоціаціях // Науковий збірник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. Серія “Філологія”. Випуск 2. – Київ: КДЛУ. – 2000. – С. 31 – 37.
 10. Poetická symbolika ukrajinských, anglických a německých názvů rostlin // Problémy srovnávací sémantiky. Sešit 5 / Odpovědný redaktor Kočerhan M.P. – Kyjev: Kyjevská statní lingvistická univerzita, 2001. – s. 130 – 134.

  Поетична символіка українських, англійських і німецьких назв рослин // Проблеми зіставної семантики. Випуск 5 / Відп. ред. Кочерган М.П. – К.: КДЛУ. – 2001. – С. 130 – 134.
 11. Idea lingvistické relativnosti v současném vědeckém kontextu // Věstník Kyjevské lingvistické univerzity. – 2001. – Svazek 4, #2. – s. 85 – 89 (filologie)

  Ідея лінгвальної відносності в сучасному науковому контексті // Вiсник Київського лiнгвiстичного унiверситету. – 2001. – Т.4, № 2. – C. 85 – 89. – (Філологія)
 12. Etnická specifika asociací Ukrajinců, Američanů a Němců. // Jazyk a kultura. – Sešit 4. Svazek III. Kniha 2. – Кyjev: Vydavatelský Dům Dmytra Buraho, 2002. – s. 59 – 64

  Ідіоетнічні особливості асоціативної поведінки українці, американців і німців // Мова і культура. – Випуск 4. Том ІІІ. Частина друга. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. – S. 59 – 64
 13. Zvukosymbolická a morfémová motivace svobodných asociací // Problémy srovnávací sémantiky. Sešit 6 / Odpovědný redaktor Kočerhan M.P. – Kyjev: Kyjevská statní lingvistická univerzita, 2003. – s. 103 – 108.

  Звукосимволічна та морфемна вмотивованість вільних асоціацій // Проблеми зіставної семантики. Збірник наукових статей. Випуск 6 / Відп. ред. Кочерган М.П. – К.: КНЛУ. – 2003. – С. 103 – 108.
 14. Etnografie komunikace: ze zkušeností švédských jazykovědců // Slovanský věstník: Sborník vědeckých prácí. Řada „Filologické vědy” Rivnenského institutu slovanských studií. Sešit 3. – Rivne: RISKU, 2003. – s. 57 – 61

  Етнографія спілкування: з досвіду шведських мовознавців // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія “Філологічні науки” Рівненського інститута слов’янознавства. Випуск 3. – Рівне: РІСКУ, 2003. – С. 57 – 61
 15. Stereotypy komunikativního chování mládeže Kyjeva: entolingvistický aspekt // Jazykové a konceptuální obrazy světa. Sborník vědeckých prací. – Sešit 11. Kniha 2. – Кyjev: Vydavatelský Dům Dmytra Buraho, 2004. – s. 89 – 94

  Стереотипи комунікативної поведінки молоді Києва: етнолінгвістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – Випуск 11. Книга 2. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – S. 89 – 94
 16. Interpretace uměleckého textu. Skripta ze stylistiky pro studenty IV ročníku / Autoři Vorobjova O.P., Inozemceva I.O., Podolyan І.Е. – Kyjev: Kyjevská národní lingvistická univerzita, 2004. – 80 s.

  Інтерпретація художнього тексту. Навчальний посібник із стилістики англійської мови для студентів ІV курсу / Уклад. Воробйова О.П., Іноземцеві І.О., Подолян І.Е. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. – 80 с.
 17. Jak komunikují Ukrajinci? (Výzkum mezi mládeží Kyjeva) // Journal of Intercultural Communication. Sešit 9 / Redactor Prof. Jens Allwood. Gothenburg University, 2005.

  How do Ukrainians communicate? (Observations Based upon Youth Population of Kyiv) // Journal of Intercultural Communication. Issue 9 / Ed. Prof. Jens Allwood. Gothenburg University, 2005.
 18. Etnolingvistika: kurs přednášek a seminářů – Kyjev: Kyjevská národní lingvistická univerzita, 2007. – 100 s.

  Етнолінгвістика: курс лекцій і семінарів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. – 100 с.
 19. Češi a Ukrajinci: podoby a rozdíly jazykové etikety // Vyuka cizich jazyku - integrace a testovani, Poděbrady 23. - 24. 6. 2009, Ustav jazykove a odborne pripravy Univerzity Karlovy, 23.–24. 6. 2009 (CD), ISBN: 978-80-87238-02-8
 20. Podolyan Ilona, Nývltová Dana. České a ukrajinské vzory komunikace: kontrastivní etnolingvistiský výzkum // Zeitschrift für Slawistik. – Berlin: Akademie Verlag GmbH

  Podolyan Ilona, Nývltová Dana. Czech and Ukrainian Communication Patterns: a Contrastive Ethno-Linguistic Research // Zeitschrift für Slawistik. – Berlin: Akademie Verlag GmbH

více o mě…